De Vreedzame school

Op de Vlinder werken we met De Vreedzame school. Aan het begin van ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. In deze weken besteden we veel aandacht aan het thema: We horen bij elkaar. We vinden het belangrijk om van de klas een echte groep te maken. Een groep die rekening met elkaar houdt en waarbij we gezamenlijk met de kinderen afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan.  
 
Iedere week krijgen de kinderen een les van De Vreedzame School. We willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe wordt de klas en de school beschouwd als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn. 
 
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt. 

leerlingmediatoren

Op de Vlinder zijn we extra trots op onze leerlingmediatoren. Zij volgen een training waar ze leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.  

wat we leren

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan; 
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; 
  • constructief conflicten op te lossen; 
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; 
  • open te staan voor verschillen tussen mensen. 
Het programma van De Vreedzame school wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.