opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten.

Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen worden op groepsniveau geformuleerd en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

leerlingvolgsysteem

De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. De resultaten daarvan worden verwerkt tot leerling-rapporten. Onder meer per leerling wordt in een grafiek de vooruitgang vastgelegd. Het leerlingrapport is een handig hulpmiddel. Het kan ook worden gebruikt tijdens een bespreking met de ouders.

De tweede fase is het analyseren. Wordt geconstateerd dat een leerling - en dat geldt zowel voor goede als minder goede leerlingen - onvoldoende vooruitgaat of een te lage score haalt, dan kan worden vastgesteld op welk vlak die leerling precies problemen heeft. Afhankelijk van het pakket worden daar speciale analyseformulieren, diagnostische procedures of aanvullende toetsen voor gebruikt. Is bekend waar het probleem bij een leerling precies ligt, dan wordt bepaald welke acties er moeten worden ondernomen.

Hiermee begint de laatste fase: het handelen. In deze fase wordt gerichte hulp geboden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen en suggesties in de handleiding bij een toets, in een apart hulpboek bij het pakket of in andere publicaties. Bij een volgende toetsafname kan worden bepaald welk effect de actie heeft gehad. Dan begint weer een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen.

drie gebruiksniveaus

Hierboven staat hoe de school met de lvs-toetsen werkt op het niveau van de leerling. Daarnaast zijn er nog twee niveaus van gebruik: het niveau van de groep en het niveau van de school. Ook op deze niveaus werkt de school volgens het principe signaleren, analyseren en handelen.

De resultaten van individuele leerlingen worden verwerkt tot groepsoverzichten en schoolrapporten. Het groepsoverzicht maakt duidelijk hoe de groep er als geheel voor staat. Blijkt dat een groep als geheel bepaalde vaardigheden minder goed beheerst, dan probeert de school te achterhalen wat de mogelijke oorzaak daarvan is. Vervolgens neemt de school passende maatregelen. Bij de volgende toetsafname bepaalt de school dan of deze maatregelen effect hebben gehad.
Wanneer u alle groepsoverzichten naast elkaar worden gelegd en het schoolrapport wordt ingevuld, krijgt de school een beeld van de kwaliteit van het onderwijs.

Naast het gebruik van het leerlingvolgsysteem nemen wij ook toetsen af die aan de methode gebonden zijn. Per vakgebied wordt dit anders ingedeeld, dit hangt af van de methode.

  • Rekenen: Na ieder blok volgt een toets. Er zijn gedurende het hele schooljaar 12 blokken die aangeboden worden. Aan de hand van de uitslagen van de toetsen wordt extra geoefend of verrijking aangeboden.
  • Taal: Na ieder thema volgt een toets. In totaal zijn er 10 thema's. De toets bestaat uit 4 onderdelen die gedurende het thema zijn aangeboden.
  • Spelling: Net zoals bij taal gaan we bij spelling uit van 10 thema's. Deze zijn gebaseerd op het ankerverhaal uit de taalmethode. Na 4 lessen volgt een signaaldictee. Aan de hand van dit signaaldictee wordt gewerkt aan moeilijkheden, of wordt verrijking aangeboden. Het controledictee wordt afgenomen bij leerlingen die een 7 of lager scoren op het signaaldictee. Daarnaast wordt door alle leerlingen tijdens het controledictee een zinnendictee gemaakt. In de groepen 7 en 8 wordt tijdens beide dictees ook een dictee werkwoordspelling afgenomen.
  • Lezen: Naast de CITO toetsen AVI en DMT wordt eens in de zoveel tijd een controletaak afgenomen. Hierbij wordt gekeken naar het leestempo bij het lezen van losse woordjes, maar ook naar het lezen van een tekst. Bij het lezen van de tekst wordt gekeken naar het tempo, het aantal fouten en op een gegeven moment ook het lezen met intonatie.
  • Begrijpend lezen: Wij werken met Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip heeft gedurende het schooljaar verschillende soorten toetsen die wij afnemen: sneltoetsen informatieve teksten (SIT), strategietoetsen en toetsen informatieve teksten en andere teksten. Daarnaast biedt Nieuwsbegrip eens in de zoveel tijd een blokles aan, waar een cijfer voor gegeven kan worden.
  • Engels: Wij werken met Take it easy. In totaal behandelen we gedurende het schooljaar 6 units. 1 Unit bestaat uit 4 lessen, gevolgd door een toets. Hiervoor krijgen de kinderen een blad met woorden en zinnen mee naar huis. De toets wordt in het Engels afgenomen. De beoordeling voor deze toets wordt gegeven als onvoldoende, voldoende of goed. Zij maken de toets in een portfolio, welke na groep 7 meegaat naar groep 8. In groep 8 krijgen de kinderen extra leerwerk van Engels, waarbij verschillende woordpakketten aan bod komen.
  • Voor natuur, geschiedenis, aardrijkskunde (+topografie) krijgen de kinderen huiswerk mee. Zij leren thuis de samenvatting en aantekeningen die zij tijdens de les gemaakt hebben. Hierna volgt de toets in de klas. Naast deze toetsen krijgen de kinderen ook een herhalingstoets voor natuur en geschiedenis.

Het gemiddelde van deze toetsen is uiteindelijk het rapportcijfer. De scores die de leerlingen halen op CITO toetsen worden los daarvan genoemd.