levensbeschouwing

Onze school is een katholieke basisschool. Vanuit katholieke waarden hebben we onze visie op leren en samenleven geformuleerd. We gaan uit van het goede van de ander. Fouten maken mag, daar leer je van en je kunt ze een ander vergeven. Iedereen krijgt een kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar, zo kunnen we samen schitteren.
Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten; niet bang te zijn om vragen te stellen en keuzes te maken.
Wij willen ze nieuwsgierig maken en ze stimuleren om zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt. Hen het vertrouwen geven dat ze in staat zijn hun eigen weg te vinden als kritische, verantwoordelijke en sociale mensen.

aanbod

We besteden structureel en expliciet aandacht aan onze identiteit aan de hand van een methode (Trefwoord). Deze methode biedt voor elke jaargroep een dagopening en is opgebouwd aan de hand van het kerkelijk jaar. We behandelen de belangrijkste Bijbelverhalen, maar ook verhalen, liedjes of gedichten, die meer impliciet gelinkt zijn aan het geloof. Ook andere geestelijke stromingen komen in deze methode aan bod.

samen vieren

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is  verweven in het onderwijs. We stemmen onze activiteiten af op het kerkelijk jaar. De specifieke feesten die gerelateerd zijn aan onze identiteit krijgen ruim aandacht en invulling. St. Maarten en Carnaval worden gevierd met de gehele school. Met Kerst en Pasen is er, naast andere activiteiten, een inhoudelijke viering. Deze viering is per bouw in de kerk en de invulling en uitvoering hiervan wordt door de leerkrachten zelf op maat en thematisch gedaan.

brede context

Gewoonten en rituelen (zoals de vastenactie of het gebed) van onze katholieke identiteit zijn ingebed in ons lesrooster en worden gelinkt aan wereldoriënterende vakken. Op deze manier zijn de activiteiten zeer waardevol, krijgen ze een diepere betekenis. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie.
We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.