oudertevredenheid

Hoe ervaren de ouders de school en hoe tevreden zijn zij?
Wat zijn de verbeterpunten van de school en de groepen, vanuit het perspectief van de ouders?

De ouders scoren De Vlinder een 7,7

De mate waarin ouders positief betrokken zijn bij de school en het onderwijsproces heeft directe invloed op de schoolprestaties van hun kinderen. Met het periodiek afnemen van een oudertevredenheidspeiling nemen we u als ouders serieus als gesprekspartner bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Immers, als je voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt je geen objectief beeld.
Het is van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen.
Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid.

Het bevragen van ouders kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Op De Vlinder meten we dit elke twee jaar, met behulp van een digitale anonieme leerlingenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMKpo) is  afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs:
  - algemeen   8,0
  - schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)   7,8
  - onderwijsleerproces   7,6
  - informatie en communicatie   7,7

In totaal zijn 267 respondenten benaderd en 46% heeft meegewerkt.
Enkele vragen lichten we uit:
  - ik ben tevreden over de schooltijden   8.1
  - mijn kinderen gaan met plezier naar school   8,2
  - mijn kinderen voelen zich veilig op school   8,2
  - er wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden   8,0
  - ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school   7,6

Afbeeldingsresultaat voor tevredenheid primair onderwijs