(hoog)begaafde leerlingen

We zetten ons in om individuele kinderen te begeleiden en leerkrachten te ondersteunen bij het bieden van onderwijs aan (hoog)begaafden.

onderwijsbehoefte

Hoogbegaafde leerlingen hebben minder behoeften aan oefen- en herhalingsstof. We compacten daarom de leerstof en werken met twee leerlijnen:

  • Er wordt 50% geschrapt van de oefenstof en 75% geschrapt van de herhalingsstof
  • Er wordt 75% geschrapt van de oefenstof en 100% van de herhalingsstof.
De eerste leerlijn is bedoeld voor begaafde leerlingen en leerlingen met een beperkte didactische voorsprong. De tweede leerlijn is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen en/of leerlingen met een ruime didactische voorsprong.

Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid

In ons signaleringsprotocol DHH wordt in de module diagnostiek aangegeven of een leerling in de eerste of de tweede leerlijn thuishoort. Leerlingen waarbij werk- en leerstrategieën nog niet goed ontwikkeld zijn, volgen altijd de eerste leerlijn.

rekenen

Voor het vak rekenen werken we in de bovenbouw met Snappet. Dit programma biedt de mogelijkheid om per doel de beheersing van een leerling te meten. Hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een ruime didactische voorsprong wordt de oefenstof op maat aangeboden. In de groepen die niet met Snappet werken, wordt vooraf getoetst. Bij nieuwe onderdelen wordt de gehanteerde strategie van de leerling nagegaan, zo worden hiaten zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt vastgesteld welke onderdelen van de leerstof beheerst worden, daarna wordt er een selectie uit de oefenstof gemaakt. Onderdelen die nog niet beheerst werden vooraf, worden na een periode weer getoetst.
Bij voorkeur loopt de leerstof gelijk met de rest van de groep, behalve wanneer naar versnellen toegewerkt wordt.


Wat altijd aangeboden wordt:

  • Belangrijke stappen in het leerproces
  • Overgang naar formele notaties
  • Reflectieve activiteiten
  • Belangrijke strategieën en werkwijzen
  • Activiteiten op tempo
  • Introductie van een nieuw thema
  • Constructie- en ontdekactiviteiten

Vakken waarbij compacten wordt toegepast zijn rekenen, (begrijpend)lezen, taal en spelling. Nadat de leerstof is gecompact blijft er tijd over voor verrijking. Verrijking kan opgedeeld worden in verdieping en verbreding.

verdiepen en verbreden

Verdieping is het aansluiten op de basisstof en het reguliere curriculum. De opdrachten zijn uitdagender.
Verbreden
is het uitbreiden van het reguliere curriculum. Bij verbreden wordt altijd aan een inhoudelijk plusdoel een vaardigheidsdoel gekoppeld.

Levelwerk

Levelwerk is de methode van Eduforce voor hoogbegaafdheid, een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8. Elke groep heeft zijn eigen box.

De leerling volgt de gehele leerlijn van Levelwerk als bij alle vakken gecompact wordt en hij/zij niet genoeg uitdaging heeft aan de verdiepingsopdrachten van de methoden. Er kan ook per vak verrijkt worden.

Levelwerk bestaat uit blokken die van vakantie tot vakantie lopen. De kinderen hebben een eigen map met hun materialen die zij per blok nodig hebben. Iedere week wordt er een planning gemaakt met de kinderen en worden opdrachten geëvalueerd, dit gebeurt binnen de klas. Een half uur per week besteedt de leerkracht aandacht aan het plannen en evalueren. Om de week begeleid ik buiten de klas het evalueren en reflecteren. De leerlingen denken na over hun inzet, motivatie, planning en leerdoelen. Ik geef passende opdrachten mee aan de leerlingen, die zij in de klas kunnen uitvoeren.

workshops

Er worden workshops buiten de klas georganiseerd voor deze leerlingen.

doelen

Plusdoelen worden beschreven door de leerkracht, de intern begeleider en mijzelf. Deze doelen zijn voornamelijk gericht zijn op vaardigheden. Bijv. leren leren (groep 6-8), executieve functies trainen, onderzoeken, samenwerken,  enz. In het groepsplan worden individuele doelen toegevoegd. In overleg met kind, leerkracht, intern begeleider en mijzelf, wordt een duidelijk en eigen programma gemaakt voor het kind.

plusklas

In sommige gevallen is er meer nodig. Een leerling heeft meer hulp nodig bij het vaardig worden in plannen organiseren, het leren leren of heeft behoefte aan ontmoetingen met andere hoogbegaafde kinderen. Via het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband kan er een arrangement worden aangevraagd, zodat de hoogbegaafde leerling twee dagdelen in de week naar de bovenbestuurlijke plusklas in de buurt kan.