samenwerking KomKids

In oktober 2005 stelde het kabinet voor om scholen verantwoordelijk te maken voor het (laten) organiseren van voor- en naschoolse opvang. Ouders kunnen dan aanspraak maken op buitenschoolse opvang van hun kinderen tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Deze inspanningsplicht ging in vanaf 1 augustus 2007.

Om aan deze inspanningsverplichting te voldoen heeft de directie en MR van De Vlinder in juni 2007 een markconsultatie gedaan op basis van het gemeentelijk Register Kinderopvang Schiedam.
Dit heeft geleid tot het afsluiten van een convenant met Komkids op 4 juli 2007 en een werkovereenkomst met Mundo Bachplein in augustus 2008. 

wet kinderopvang

In de Wet Kinderopvang is opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang en het handhaven van de Wet Kinderopvang. Zij schakelen GGD-inspecteurs in om die inspecties uit te voeren. De inspecteurs toetsen dus of de opvang aan alle eisen voldoet. Inspectierapporten over kindercentra zijn openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur met uitzondering van informatie die valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hoewel de Wet Kinderopvang veel bevat, regelt deze niet alles. Dit valt ook niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Wij raden u als ouder en/of verzorger dan ook aan om:

  • zelf informatie van de bijvoorbeeld de websites van de opvang op te halen
  • zelf een gesprek aan te gaan met de opvang en te vragen wat u belangrijk vindt
  • zelf de locatie te bezoeken
  • inzage te krijgen in de GGD inspectierapporten
  • zelf een individuele contract aan te gaan
  • zelf te participeren in/of contact op te nemen met de oudercommissie van de opvang.

Meer informatie over Komkids vindt u op www.komkids.nl.