medezeggenschapsraad

september 2022  


De Vlinder kent, zoals elke school, een medezeggenschapsraad (MR).
Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Het doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De wet regelt over welke zaken we advies dan wel instemming moeten verlenen, alvorens de directie beslissingen kan nemen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op De Vlinder zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement en het Huishoudelijk reglement.

Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt. Uw input wordt dan ook op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. Wij proberen door het jaar heen bij diverse gelegenheden zichtbaar aanwezig te zijn op school, zoals op inloopavonden. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via mrdevlinder@siko.nl.

U kunt zich aanmelden om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert vijf maal per jaar. Gedurende het eerste deel van de vergadering is Marc de Lange aanwezig om namens de directie voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Uiterlijk drie weken na de vergadering wordt het verslag op deze website geplaatst. Over elk schooljaar maakt de MR een jaarverslag. Klik hier voor het meest recente exemplaar (2020-2021).  

De vergaderdata van de MR vindt u in de agenda van Social Schools. 
Klik hier voor het verslag van MR 1 van 21 september 2021.

Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle MR’en van de scholen die samen de SIKO vormen vertegenwoordigd.