medezeggenschapsraad

september 2022  

De Vlinder kent, zoals elke school, een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen school. De MR bestaat uit drie ouders (gekozen uit en door ouders) en drie personeelsleden (gekozen uit en door het personeel). De directie is gesprekspartner, omdat deze optreedt namens het bestuur. 
 

Oudergeleding 

Yvette Schouten (voorzitter) 
Michelle Looye (+GMR) 
Bas van den Bosch 
 

Personeelsgeleding 

Sylvia Zandbergen 
Erika van Vriesland (+GMR) 
Ton van Hemmen 

Het doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De wet regelt over welke zaken we advies dan wel instemming moeten verlenen, alvorens de directie beslissingen kan nemen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op De Vlinder zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement en het Huishoudelijk reglement. 

Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt. Uw input wordt dan ook op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. Wij proberen door het jaar heen bij diverse gelegenheden zichtbaar aanwezig te zijn op school, zoals op inloopavonden. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via mrdevlinder@siko.nl.  

De MR overlegt gemiddeld 5 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De MR kan in bijzonder gevallen besluiten om (een deel van) de vergadering in een besloten samenstelling te houden. De vergaderdata van de MR vindt u in de agenda van Social Schools. 
 

GMR 

Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle MR’en van de scholen die samen de SIKO vormen vertegenwoordigd. In de GMR worden de bovenschoolse, gemeenschappelijke zaken van SIKO-scholen besproken. De onderscheiden medezeggenschapsraden hebben hiertoe instemmings- en adviesbevoegdheden overgedragen aan de GMR. 
Uit de MR worden twee leden afgevaardigd naar de GMR (een ouder en een personeelslid), die gemiddeld 5 keer per jaar vergadert met de algemene directie van Siko.