dyslexie

Dyslexie kan omschreven worden als een combinatie van mogelijkheden en moeilijkheden die het leerproces beïnvloeden bij lezen, spellen, schrijven en ook bij rekenen. Het komt voor bij alle intelligentieniveaus.

Op De Vlinder werken we met een dyslexieprotocol, het doel van het protocol is passend onderwijs te bieden aan zwakke lezers en spellers.
In Nederland is ongeveer 4% van de basisschoolleerlingen dyslectisch. Deze leerlingen hebben ernstige lees-en/of spellingproblemen die het gevolg zijn van een gebrek aan automatisering en fonologische tekorten.

Het protocol geeft leerkrachten houvast bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van lees- en/of spellingproblemen. Hoe eerder deze problemen kunnen worden opgespoord, hoe groter de kans is dat een interventieprogramma succes heeft.

In sommige gevallen zijn de lees- en/of spellingproblemen dermate complex en hardnekkig dat diagnose noodzakelijk is om gespecialiseerde hulp van buitenaf te kunnen inzetten. Het diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het afgeven van een dyslexieverklaring ligt in handen van GZ psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ psychologen met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek. 

Als school kunnen we slechts een vermoeden van dyslexie uitspreken. De intern begeleider van de school kan de ouders advies geven met betrekking tot de wegen die bewandeld moeten worden om tot een diagnostisch onderzoek te komen.

Volgt u de link naar het protocol.