leerlingtevredenheid

Hoe ervaren onze leerlingen de school en hoe tevreden zijn zij?
Wat zijn de verbeterpunten van de school en de groepen, vanuit het perspectief van de leerlingen?

De leerlingen scoren De Vlinder een 8.0

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Immers, als je voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt je geen objectief beeld.
Het is van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen.
Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid.

Het bevragen van leerlingen kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft?
Op De Vlinder meten we dit elke twee jaar, met behulp van een digitale anonieme leerlingenvragenlijst.
In de periode januari - februari 2019 is de leerlingtevredenheid onderzocht onder alle leerlingen in groep 5 t/m 8.
Op een vijfschaal scoren de leerlingen hun tevredenheid (de norm is 3.00). 
De response was uitstekend (hoger dan 70%).

De gehanteerde vragenlijst (WMKpo) is  afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs:
  - schoolklimaat   3.09
  - aanbod   3,13
  - tijd   3,37
  - pedagogisch handelen   3,27
  - didactisch handelen   3,33

Enkele vragen lichten we uit:
  - Ik voel me veilig op school   3,50
  - De juf of meester geeft mij werk op mijn eigen niveau  3,32
  - De juf of meester zorgt dat alles goed is georganiseerd   3,35
  - Ons lokaal ziet er gezellig uit   2,93
  - De juf of meester legt extra uit aan leerlingen die dat nodig hebben   3,64