bouwstenen van de school

De Vlinder ziet de opvang en de begeleiding van onze leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en medewerkers. Het is daarom van belang zorg te dragen voor een goede en open onderlinge communicatie. Het omgangsprotocol van De Vlinder legt de geldende normen en waarden op onze school vast, waarbij zowel kinderen als volwassenen zorg dragen voor een blijvende positieve (leer)omgeving. We verwachten hierbij een actieve opstelling van leerlingen, medewerkers en ouders.

Het omgangsprotocol van De Vlinder is gebaseerd op drie uitgangspunten: Respect, Verantwoordelijkheid en Samenwerking. Deze uitgangspunten zijn concreet uitgewerkt in een aantal afspraken. Wij noemen deze afspraken de ‘bouwstenen’ van de school. Deze afspraken zijn een set basisregels die vervolgens uitgewerkt kunnen worden in concrete verwachtingen ten aanzien van het gedrag. Deze bouwstenen hangen zichtbaar bij alle ingangen van de school.

De regels komen voort uit onze pedagogische doelstellingen (de belangrijkste waarden) van de school. De Vreedzame School biedt hiervoor een expliciet pedagogisch kader. Zoals eerder vermeld, is het streven met het programma van De Vreedzame School dat leerlingen:

  • Op een democratische manier gezamenlijk besluiten kunnen nemen
  • Conflicten constructief kunnen oplossen;
  • Zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap;
  • Openstaan voor verschillen tussen mensen.

Deze doelen zijn terug te vinden in de thema’s van de lesblokken, in positieve bewoordingen gevat:

  1. We horen bij elkaar
  2. We lossen conflicten zelf op
  3. We hebben oor voor elkaar
  4. We hebben hart voor elkaar
  5. We dragen allemaal een steentje bij
  6. We zijn allemaal anders.

We gaan graag met ouders in gesprek over onze grondwet.