anti-pestbeleid

Ten aanzien van het anti- pestbeleid hebben we voor u een korte samenvatting gemaakt die de belangrijkste punten uit het protocol omvat:

afspraken en tips 

Dit is een korte, concrete uitwerking van afspraken en tips voor ouders, behorend bij het anti-pestprotocol van de Vlinder. We raden u ook aan het gehele anti-pestprotocol door te lezen, zodat u weet wat de achtergronden van pesten zijn, welke preventie er is op de Vlinder en welke stappen er worden genomen als er sprake is van pesten.

Ouders dragen bij aan een goed leefklimaat op en om de school en het uitbannen van pestgedrag door de uitgangspunten van de Vlinder te ondersteunen en actief uit te dragen naar de (eigen)  kinderen.

plagen of pesten

Een plagerijtje op zijn tijd is niet erg, maar plagen kan heel gemakkelijk overgaan in pesten. Pesten heeft duidelijk andere kenmerken dan plagen.

plagen

Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen zijn kinderen gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en kan daarom vaak leuk, plezierig en grappig zijn. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of   fysieke schade op en is in staat zich te verweren.

Er is zelfs sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. Het is meestal één tegen één. Wie wie plaagt, ligt niet vast. De tegenpartijen wisselen keer op keer.

pesten

Pesten heeft als intentie de ander schade te berokkenen. Gepeste kinderen worden langdurig en/of systematisch psychisch, fysiek of seksueel geweld aan gedaan. Deze kinderen hebben vaak moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich machteloos tegenover de pestende kinderen en voelen zich vaak eenzaam, miskend of verdrietig. Er is sprake van een ongelijke strijd.

uitgangspunten

De Vlinder is een basisschool waar zowel leerlingen, medewerkers en ouders zich geborgen en veilig willen voelen Door elkaar te steunen, samen te werken en wederzijds respect te tonen, stellen we onze leerlingen in de gelegenheid zich tijdens hun basisschoolperiode veilig en vertrouwd te voelen in hun leeromgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De omgangsafspraken op de Vlinder zijn gebaseerd op drie uitgangspunten, die we actief uitdragen in de “bouwstenen” van de school en door zelf een voorbeeld te zijn.

 1. Respect:
 2. Wij (kinderen, medewerkers en ouders) hebben respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf. Concreet in de bouwstenen:

  • Wij doen aardig tegen elkaar
  • We geven elkaar de ruimte
  • Wij respecteren elkaar
  • Een compliment geven is leuk
  • Wij luisteren naar elkaar
  • Wij gebruiken geen scheldwoorden
  • Op school noemen we elkaar bij de voornaam

   

 3. Verantwoordelijkheid:
 4. Wij (kinderen, medewerkers enouders) zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor afspraken die we  samen maken. We accepteren wat gedaan dient te worden en doen dit zo goed mogelijk.
  Concreet in de bouwstenen: 

  • Wij helpen elkaar
  • Wij denken aan elkaar
  • Wij houden rekening met elkaar
  • Wij komen onze afspraken na
  • Wij zijn zuinig op de spullen van een ander
  • Pesten melden is geen klikken
  • Wij hebben oog voor onze omgeving

   

 5. Samenwerking:
 6. Wij (kinderen, medewerkers en ouders) werken aan een gemeenschappelijk doel. We streven naar evenwicht tussen geven en nemen met respect voor de ander en voor ons zelf.
  Concreet in de bouwstenen:

  • Wij spelen samen
  • Wij vieren samen
  • Wij leren samen
  • Wij helpen elkaar
  • Wij delen met elkaar
wat verwachten we van ouders
 • U heeft een duidelijke houding tegenover pesten die overeenkomt met de uitgangspunten van de school, u leert uw kind voor zichzelf én voor anderen op te komen zonder verbaal en/of fysiek tegengeweld (zoals: schelden, schoppen, slaan, duwen, trekken enz.)
 • U neemt contact op met school als u merkt dat er gepest wordt in de groep of buiten schooltijd.
 • U geeft zelf het goede voorbeeld, dat wil zeggen: respect voor anderen, een ieder accepteren zoals hij/zij is, oplossen van ruzies door met elkaar te praten (geen geweld) en eerlijk zijn over de eigen rol en houding.
 • U stimuleert uw kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • U keurt pesten en roddelen, elkaar buiten sluiten, agressief en negatief gedrag af.
 • U corrigeert uw kind bij ongewenst gedrag en beloont gewenst gedrag.

tips voor ouders van gepeste kinderen

 • Blijf in gesprek met uw kind, help uw kind met het bedenken van oplossingen.
 • Bespreek het pesten direct op een positieve manier met de leerkracht en bedenk samen een strategie.
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde komt aan het pesten.
 • Stimuleer uw kind om naar de leerkracht te gaan, zet niet aan tot ‘tegengeweld’ en ga zelf niet achter de dader(s) aan.
tips voor ouders van de pester
 • Neem contact op met de school en laat aan uw kind en de school merken dat u het gedrag serieus neemt
 • Praat met uw kind en bedenk dat een pester steeds zal proberen zijn of haar foute gedrag te bagatelliseren of goed te praten.
 • Probeer achter mogelijke oorzaken te komen.
 • Niet in paniek te raken; elk kind loopt kans pester te worden.
 • Het stellen van directe vragen: “Wie pest  je? Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Hoe komt het dat je diegene pest."
 • Maak uw kind duidelijk wat het anderen aandoet met pesten.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en beloon het gewenste gedrag, stel een aantal duidelijke regels vast.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de maatregelen staat, die de school treft.
 • Bedenk dat veelvuldig kijken naar gewelddadige video’s, videogames en televisieprogramma’s het gedrag van uw kind negatief kan beïnvloeden.
 • Vertrouw op de groepsleerkracht dat hij/zij oplossend werkt.
de ouders van alle kinderen
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Houdt rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als van de pester.
 • Stimuleer uw kind om op een positieve manier met andere kinderen om te gaan.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en beloon gewenst gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld in woord en daad.
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen.