naar Voortgezet Onderwijs

schooladvies

In groep 8 van de basisschool krijgt elke leerling het definitief advies voor het vervolgonderwijs, dit is een belangrijke stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het is allereerst belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt, daarom beginnen we op tijd.

groep 7

In april organiseren we een voorlichtingsavond over de schoolverlatersprocedure. U krijgt tijdens deze avond een goed beeld van hoe wij komen tot de schooladviezen voor het Voortgezet Onderwijs.

leerlingvolgsysteem IEP
We gebruiken sinds 2020 het leerlingvolgsysteem (LVS) van IEP. Vanaf groep 3 nemen we rond januari en juni de landelijke toetsen af van het IEP LVS. Het LVS geeft ons een meerjarige beeld van het niveau van uw kind. Denkt u aan: lezen, rekenen, taal, maar ook aan hoofd, hart en handen. Deze brede ontwikkeling is samen met de observaties van de leerkracht de basis voor de bepaling van het uitstroomniveau. De uitslag hiervan vindt u op de Talentenkaart in het leerlingrapport. 

in gesprek met elkaar

In het geval uw kind in aanmerking komt voor extra hulp, dan nodigen we u uit voor een gesprek over het aanmelden voor leerwegondersteuning (LWOO).
Aan het eind van groep 7 worden alle ouders en verzorgers met hun kind uitgenodigd voor een gesprek en geven we het school preadvies. Dit advies staat los van de wettelijke procedure en geeft u en uw kind voor de zomer al een eerste indicatie van het uitstroomniveau.

groep 8

NIO

Begin groep 8 wordt de NIO-toets door een externe orthopedagoog afgenomen, dit intelligentieonderzoek geeft ons een beeld van de capaciteiten van uw zoon of dochter. De rapportage noemt o.a. een schooladvies dat we gebruiken bij het bepalen van het voorlopig schooladvies.

leerwegondersteuning

In oktober moeten de leerlingen die voor LWOO in aanmerking komen, aangemeld worden bij het steunpunt van onderwijs. Leerwegondersteuning is een vorm van extra begeleiding in het voortgezet onderwijs die voornamelijk op het VMBO wordt aangeboden. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld; kleinere klassen, docenten die van lokaal wisselen en extra rekenen of taal.

opnieuw in gesprek met elkaar

Eind oktober nodigen wij u opnieuw uit voor een gesprek over het aankomend voorlopig schooladvies. U ontvangt dan ook de studiekeuzegids. In deze gids staat duidelijk beschreven wanneer de middelbare scholen in de buurt een open dag of informatieavond geven. Het advies is o.a. op een aantal gegevens/bevindingen gebaseerd:

  • IEP LVS
  • NIO
  • Bevindingen/indruk van de leerkracht van groep 7
  • Bevindingen/indruk van de leerkracht van groep 8
  • visie van het kind en van de ouders\verzorgers

Na dit gesprek met u hebben wij met alle kinderen een diagnostisch gesprek. We bespreken welke vakken de aandacht hebben en hoe we hieraan kunnen werken. Deze afspraken worden vastgelegd en met de kinderen geëvalueerd.

Eind november vindt het Drempelonderzoek plaats. Dit is een toets die wordt gemaakt door leerlingen die voor LWOO zijn aangemeld. Het Steunpunt nodigt leerlingen uit voor een Drempelonderzoek -als zij dat nodig vinden- en geeft aan de hand hiervan in januari een schooladvies.

Vanaf december wordt nog het IEP LVS afgenomen en hebben we een goed beeld van het niveau van uw kind. 

voorlopig schooladvies
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De leerkracht bespreekt deze met de leerlingen. Normaal gesproken is dit advies hetzelfde als in november besproken is. In onze schoolapp Social Schools kunnen ouders een optioneel gesprek aanvragen. Als er bijzonderheden zijn, dan wordt u uitgenodigd voor gesprek.

onderwijskundig rapport

Nu wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Wij geven een concept versie aan uw kind mee. Wanneer u hiermee akkoord gaat kunnen wij een aanmeldingscode aanmaken en deze code geeft u door bij de inschrijving voor het voorgezet onderwijs.

doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Het blijft inhoudelijk dezelfde toets als de (oude) eindtoets. De toets meet de verplichte onderdelen:

  • Taal (lezen en taalverzorging)
  • Rekenen
De toets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt vooraf niet geselecteerd op niveau.
De toets richt zich op het vaststellen van referentieniveau 1F en 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en van referentieniveau 1F en 1S voor rekenen. 
Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

definitief schooladvies
Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

aanmelding

Er komt 1 aanmeldweek voor de middelbare school, hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk (met hun definitieve advies) aan op de middelbare school.
Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

stroomschema planning