naar Voortgezet Onderwijs

In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het definitief advies voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Het is allereerst belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt, daarom beginnen we op tijd.

groep 7

In april wordt voor de ouders van groep 7 een voorlichtingsavond voor de schoolverlatersprocedure gehouden. U krijgt tijdens deze avond een beeld van hoe wij komen tot de schooladviezen voor het Voortgezet Onderwijs.

We gebruiken vanaf schooljaar 2020 2021 het leerlingvolgsysteem (LVS) van IEP. Vanaf groep 3 nemen we in januari en juni de landelijke toetsen af van het IEP LVS. 
Het LVS geeft ons een meerjarige beeld van het niveau van uw kind. Denkt u aan: lezen, rekenen, taal, maar ook aan hoofd, hart en handen. Deze brede ontwikkeling is samen met de observaties van de leerkracht de basis voor het school preadvies.
De uitslag hiervan vindt u op de Talentenkaart in het leerlingrapport. 
U kunt uitgenodigde worden voor een gesprek: bijvoorbeeld als uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO).

groep 8

Begin groep 8 wordt de NIO-toets door een externe orthopedagoog afgenomen. Dit intelligentieonderzoek geeft ons een beeld van de capaciteiten van uw zoon of dochter. De rapportage noemt o.a. een schooladvies dat we gebruiken bij het bepalen van het voorlopig schooladvies.

In oktober moeten de leerlingen die voor LWOO in aanmerking komen, aangemeld worden bij het steunpunt van onderwijs. Leerwegondersteuning is een vorm van extra begeleiding in het voortgezet onderwijs die voornamelijk op het VMBO wordt aangeboden. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld; kleinere klassen, docenten die van lokaal wisselen en extra rekenen of taal.

Begin november in groep 8 nodigen wij de ouders uit voor een gesprek over het voorlopige schooladvies. U ontvangt dan ook de studiekeuzegids. In deze gids staat duidelijk beschreven wanneer de middelbare scholen in de buurt een open dag of informatieavond geven.

schooladvies

Het voorlopige schooladvies is op een aantal gegevens/bevindingen gebaseerd:

  • IEP LVS
  • CITO LOVS toetsen
  • NIO
  • Bevindingen/indruk van de leerkracht van groep 7
  • Bevindingen/indruk van de leerkracht van groep 8

Na dit advies hebben wij met alle kinderen een diagnostisch gesprek. We bespreken welke vakken de aandacht hebben en hoe we hieraan kunnen werken. Deze afspraken worden vastgelegd en met de kinderen geëvalueerd.

Eind november vindt het Drempelonderzoek plaats. Dit is een toets die wordt gemaakt door leerlingen die voor LWOO zijn aangemeld. Het Steunpunt nodigt leerlingen uit voor een Drempelonderzoek -als zij dat nodig vinden- en geeft aan de hand hiervan in januari een schooladvies.

In januari wordt nog het IEP LVS afgenomen en hebben we een goed beeld van het niveau van uw kind voor het definitieve advies. Het definitieve schooladvies is op een aantal gegevens/bevindingen gebaseerd:

- IEP LVS
- eerdere CITO LOVS toetsen
- NIO
- Bevindingen/indruk van de leerkracht van groep 8
- Vorderingen in groep 8

De leerlingen krijgen in februari hun definitieve schooladvies mee. De leerkracht bespreekt deze met de leerlingen. In onze schoolapp Social Schools kunnen ouders een optioneel gesprek aanvragen over het defintieve advies.
Naar aanleiding van dit definitieve schooladvies wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Wij geven een concept versie aan uw kind mee. Wanneer u hiermee akkoord gaat kunnen wij een aanmeldingscode aanmaken en deze code geeft u door bij de inschrijving voor het voorgezet onderwijs.

Eindtoets

Op de Vlinder maken de kinderen in april de IEP-eindtoets. De uitslag hiervan volgt in mei.

Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.