interne begeleiding

Onze school heeft de zorg voor ongeveer 325 leerlingen. Al deze leerlingen hebben een unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te leren en te spelen.
De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben meer tijd en uitleg nodig om te leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig tijd en uitleg nodig hebben. Deze verschillen hebben niet alleen te maken met hun cognitieve mogelijkheden, maar ook met hun sociaal- emotionele mogelijkheden, hun lichamelijke condities, hun motorische ontwikkeling en hun werkhouding.

Op school richten we het onderwijs zo in, dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. 
De belangrijkste taak op school is weggelegd voor de leerkracht, hij/zij is de spil van de zorg voor de leerlingen. De leerkracht is de eerst verantwoordelijke binnen de groep en daarmee uw eerste aanspreekpunt.

intern begeleider

De taak van de intern begeleider (ib-er) is om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van passend aanbod. Minimaal vier keer per jaar heeft de ib-er overleg met de leerkrachten over alle leerlingen die bij ons op school zitten. In het geval een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, dan bespreekt de leerkracht dit met de ib-er. Het kan gaan om zorgen over de leerresultaten, over het gedrag, de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling of over de thuissituatie. Ouders kunnen ook aangeven zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind. 

Samen met de leerkracht en ouders onderzoekt de ib-er wat het kind nodig heeft. De ouders worden hier vanaf het begin bij betrokken. Wij vinden het als school belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. 

Bij zorgen rondom een leerling kan de ib-er eerst meekijken in de klas om de leerling te observeren en/of speciale toetsen afnemen of gesprekken voeren met het kind om het probleem te achterhalen.

We kunnen de hulp inschakelen van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past.’ Céline Nijenhuis is als onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband aan onze school verbonden. Zij is om de week bij ons op school om met ons mee te denken. Zij kan bijvoorbeeld klassenobservaties uitvoeren en aansluiten bij gesprekken. Voor sommige kinderen zetten we een onderwijsarrangement in.
Natuurlijk wordt u als ouder op de hoogte gebracht als we het samenwerkingsverband inschakelen. Kijkt u voor meer informatie over het samenwerkingsverband op hun website

We hebben op school ook een Ondersteuningsteam (OT), waarin we met ouders en alle betrokken partijen rondom het kind of gezin om de tafel gaan zitten om een probleem te bespreken en met elkaar na te denken over mogelijke oplossingen.

We hopen natuurlijk dat alle extra aandacht en tijd zorgt voor een oplossing en/of een beter resultaat. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we in overleg met de ouders een andere weg kiezen.